MOVES är en innovativ träningsanläggning med fokus på kvalité och personligt bemötande. Alla ska känna sig välkomna och bekväma på MOVES.

I vår WEBBSHOP kan du bli medlem eller köpa träningskort!

MEDLEMSVILLKOR

Autogirering sker den 28:e varje månad. Om den 26:e är en röd dag eller helgdag görs dragningen nästkommande bankdag. Misslyckas autogirering gör ett till försök nästkommande bankdag. Det måste finnas täckning på bankkontot dagen innan så att autogireringen ska utföras. Detta avtal är bindande enligt ovan, därefter fortsätter dragningarna via autogiro tills dess att avtalet sägs upp av endera parten. Uppsägningstiden är tre (3) kalendermånader, vilket innebär att medlem som exempelvis vill att avtalet skall upphöra från och med den 30/6 måste säga upp avtalet senast den 30/3. Uppsägning skall ske skriftligen per mail till info@moves.se

 

Jag förbinder mig via detta avtal:

Avtal förlängs automatiskt med tre (3) månaders intervaller efter avtalstidens utgång tills dess medlem säger upp avtalet.

När bindningstiden gått ut kan priset på medlemskapet justeras till den då rådande prisnivån.

Uppsägning av avtalet under avtalstiden är ej möjlig.

Vid månadsbetalning via faktura är påförs en fakturaavgift på 29kr.

Om betalning saknas eller är sen, så utgår en påminnelseavgift på 100kr per påminnelse. På förfallodagen utgår dröjsmålsränta (8.5%).

Efter två (2) st påminnelser spärras kortet för träning och fakturan går vidare till inkasso.

Kortet kan låsas upp mot en avgift på 200 kr efter att alla skulder/passfrysningar har blivit reglerade.

Frysning av medlemskapet är endast tillåten vid flytt, graviditet samt vid skada, med ett giltigt läkarintyg.

Moves & Motivation avskriver sig härmed från allt ansvar för skada och eller förlust, som åsamkas medlem.

All träning sker på egen risk och på eget ansvar.

Medlemskapet kan icke frysas utan löper enligt avtalad träningsperiod.

Autogiro abonnemang har en uppsägningstid på 3 månad.

Skador som uppkommer på lokal / utrustning p.g.a. slarv, oaktsamhet bekostas av den tränande.

Vi äger rätt att med omedelbar verkan avstänga medlem från tillträde till lokalen om normala trivselregler ej efterföljs.

Alla redskap och vikter skall återställas till sina ordinarie platser efter träningspassens slut.

Barn under 14 år får vistas på Moves under uppsyn av förmyndare. När medlemmen vistas på Moves, så ska denna person befinna sig i medlemmens direkta närhet. När medlemmen tränar på Moves så ska eventuell person som medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Denna plats skall anvisas av Moves personal. Samtidigt så skall medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med medlemmen.

Städa efter er, torka upp svett, talk, handavtryck och annat som du lämnat efter dig.

Lyssna och göra sitt bästa att följa instruktioner från tränarna.

 

Passbokning/Entrè

Man ska alltid boka in sig för att delta på ett pass. När det gäller våra morgonpass ska man boka som senaste kl 22:00 kvällen innan. Vi rekommenderar dock att ni bokar i god tid innan så att instruktören vet hur många som kommer att delta på passet.

Instruktören har rätt att ställa in ett pass som har mindre än 5 deltagare. Detta annonseras via sms eller mail minst 2 timmar innan passet startar.

Vid miss av 5 avbokningar kommer kortet temporärt att frysas och en administrationsavgift på 150 SEK kommer att tas ut för att aktivera kortet igen.

Klasser går alltid först. Klasser har företräde till all utrustning samt alla ytor i lokalen. Träning vid sidan av klasser sker, efter samtycke med personal, tyst och respektfullt inför personal och klassdeltagare. Blir jag tillsagd att flytta på mig eller att dämpa mig så lyder jag personal.


Om jag har en skada, eller på något annat sätt en begränsning gällande min träning, så framför jag detta till min instruktör så att träningen kan anpassas.


RESPEKT

Nolltolerans – Här är vi alla samma lika. Alla former av rasism, homofobi mm leder omedelbart till uppsägning av medlemskapet.

Kom till ditt pass i tid! Sköt din bokning enligt bokningsreglerna.

Visa hänsyn och respekt i lokalen. Uppträd mot andra så som du vill att de skall uppträda mot dig.

Sköt om din hygien. För din egen och andras skull.

 

LOKAL & UTRUSTNING

Dumpa inte kettlebells eller skivstänger! Lagren spricker lätt på skivstängerna och KBs spricker i gjutningen. 

Städa efter dig! Vikter och utrustning skall tillbaka till sin rätta plats. 


Informera oss eller skriv på en lapp och lägg i repan om du upptäcker något som är trasigt, felaktigt eller som saknas så att vi snabbt kan åtgärda det.